Oferta

  • prowadzenie ewidencji przychodów
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie przelewów
  • sporządzanie zeznań rocznych
  • sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz przygotowywanie przelewów podatku  VAT
  • sporządzanie rejestrów VAT

  • księgowanie dokumentów do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
  • obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie przelewów
  • sporządzanie zeznań rocznych
  • sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz przygotowywanie przelewów podatku  VAT
  • sporządzanie rejestrów VAT

  • przygotowanie planu kont
  • opracowanie polityki rachunkowości
  • ewidencjonowanie bieżących operacji gospodarczych
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie przelewów
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • prowadzenie rejestrów VAT
  • sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz przygotowywanie przelewów podatku  VAT
  • zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie sprawozdania finansowego – w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, cash flow oraz informacji dodatkowej, zeznania rocznego CIT-8 oraz pomoc w przygotowywaniu uchwał,
  • sporządzanie sprawozdania finansowego
   sporządzanie sprawozdań wewnętrznych dla potrzeb zarządzania

  • naliczanie płac
  • sporządzanie list płac
  • obliczanie podatków od wynagrodzeń oraz przygotowywanie przelewów
  • naliczanie składek ZUS od wynagrodzeń oraz przygotowywanie przelewów
  • rejestrowanie, aktualizacja i wyrejestrowywanie z ZUS
  • sporządzanie i wysyłanie deklaracji do ZUS
  • sporządzanie informacji rocznych dla US
   prowadzenie dokumentacji kadrowej (tzw. teczek osobowych)

  • przygotowywanie dokumentacji do wniosków kredytowych i leasingowych
   pomoc w wyborze optymalnej formy finansowania inwestycji ( kredyt, leasing, pożyczka, dotacje)
  • przygotowywanie analiz finansowych dotyczących bieżącej sytuacji finansowej.
  • pomoc przy zakładaniu zawieszaniu, likwidacji i przekształcaniu jednoosobowych  działalności gospodarczych. Przygotowywanie  dokumentów zgłoszeniowych i aktualizacyjnych do urzędów skarbowych i ZUS oraz ewidencji działalności gospodarcze.
  • przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów z Unii Europejskiej, rozliczenie pozyskanych na projekt środków unijnych