Do pobrania

  Druki Kadrowe

  kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

  kwestionariusz pracownika

  podwyższone koszty uzyskania przychodu

  PIT 2

   

  Druki ZUS

  zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

  zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem ubezpieczonego dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

  zgłoszenie – zmiana danych płatnika składek -osoby fizyczne

  zgłoszenie – zmiana-danych identyfikacyjnych płatnika składek

  zgłoszenie zmian danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej

  zgłoszenie zmian danych płatnika składek – osoby prawne

  zgłoszenie do ubezpieczeń – zgłoszenie zmian danych osoby ubezpieczonej

  wyrejestrowanie płatnika składek

  wyrejestrowanie ubezpieczeń

  zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego – zgłoszenie zmian danych

  pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z ZUS

   

  Deklaracje US

  NIP-2 osoby prawnej będacej podatnikiem lub płatnikiem

  OPL1 – zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania dekalracji składanych elektronicznie

  UPL1 – pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanych elektronicznie

  UPL-14 – pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanych elektronicznie

  VAT-R – zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT

  VAT-Z – zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT

  VAT-7 – deklaracja dla podatku od towarów i usług

  ZAP-3 – zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będacej podatnikiem

   

  Inne

  CEIDG-1 – wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  ewidencja przebiegu pojazdu

  Limity w 2017

  Składki ZUS 2017